SAVO originál 4 kg

Akce
Obrázek
Vaše cena s DPH190 Kč
Vaše cena bez DPH157 Kč
Dostupnost:
Skladem externě
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně ve Dvoře Králové n.L.
zítra
Přepravní společností:
středa 22. května
Kód produktu042/20229
Kód výrobce (PN)
Popis
SAVO originál 4 kg
Plně znění zkrácených H-vět : H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Plné znění klasifikací [CLP/GHS] : Met. Corr. 1, H290: LÁTKY A SMĚSI KOROZIVNÍ PRO KOVY - Kategorie 1 Skin Corr./Irrit. 1, H314: ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 1 Skin Corr./Irrit. 1B, H314: ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie